Satsing på Oslo som kunnskapshovedstad: Campusstrategi

Byrådet har som mål å gjøre Oslo til en ledende og attraktiv kunnskapshovedstad og næringsregion i Europa. Derfor har Oslo kommune i samarbeid med universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter, næringslivsaktører og byens studenter utarbeidet en campusstrategi, Campus Oslo. Strategien er ment å bidra til å gjøre Oslo til en motor for verdiskaping og teknologiutvikling, spesielt knyttet til det grønne skiftet. Punkt Oslo er et av tre innovasjonsdistrikter som skal iverksette målet.

Med en høyt utdannet befolkning, mange kompetansearbeidplasser, sterke kunnskaps- og næringsmiljøer, og høy verdiskaping har Oslo et perfekt utgangspunkt som kunnskapshovedstad. I tillegg skårer Oslo bra på undersøkelser som har med livskvalitet, sosial stabilitet, balanse mellom arbeid og fritid og miljøvennlighet. Dette sammen med byens godt utviklede transportinfrastruktur, grønne områder og brede kulturtilbud, gir Oslo attraktive kvaliteter som kunnskapsby.

I tillegg er Oslo Norges viktigste knutepunkt for høyere utdanning og FoU- aktiviteter. Oslo kommune setter hvert år av midler til samarbeidstiltak om innovasjon og næringsutvikling, noe som har bidratt til å gjøre Oslo mer synlig internasjonalt som en attraktiv by å studere, arbeide og investere i. En del av målet med Campus Oslo er at Oslo skal bedre sin evne til å omgjøre kunnskap til økt verdiskaping og sysselsetting.

Oslo har likevel et vekstpotensial ved å koble aktørene. Ser man på både Stockholm og København så scorer de mye høyere enn Oslo på en rekke indikatorer som måler blant annet kommersialisering av forskningsresultater. Derfor er det viktig å styrke samhandlingen mellom akademia, næringsliv og det offentlige, både når det gjelder kunnskapsutvikling, innovasjonsprosesser, kompetanseutveksling og internasjonal profilering.

Campus Oslo skal på sikt bidra til økt verdiskaping, innovasjon, omstilling til nullutsipssamfunnet og flere arbeidsplasser. Gjennom samarbeid mellom aktørene vil Oslo kunne nå målet med å bli en av Europas ledende og attraktive kunnskapshovedsteder.

Last ned PDF
Arrow pointing down

Medlemmer