Innspill til kommuneplanens arealdel

Punkt Oslo er et unikt innovasjonsdistrikt i hjertet av Oslo. Vi er stolte av å være en viktig aktør i byens økosystem for innovasjon, og vi ønsker alltid å bidra til å skape en mer bærekraftig fremtid for byen. Derfor ga vi vårt innspill til Kommuneplanens Arealdel, høsten 2022. Vårt innspill fokuserer på å fremme innovative og nytenkende løsninger for å koble byutviklingen tettere på kunnskap, næring -og innovasjonsmiljøene. Vi mener at det er viktig å se på byutviklingen som en mulighet til å introdusere ny teknologi og bærekraftige løsninger.

Punkt Oslo er et unikt innovasjonsdistrikt i hjertet av Oslo. Vi er stolte av å være en viktig aktør i byens økosystem for innovasjon, og vi ønsker alltid å bidra til å skape en mer bærekraftig fremtid for byen. Derfor ga vi vårt innspill til Kommuneplanens Arealdel, høsten 2022.

Vårt innspill fokuserer på å fremme innovative og nytenkende løsninger for å koble byutviklingen tettere på kunnskap, næring -og innovasjonsmiljøene. Vi mener at det er viktig å se på byutviklingen som en mulighet til å introdusere ny teknologi og bærekraftige løsninger.

Vårt innspill summeres opp i seks punkter som vil bidra til at Oslo blir en motor for innovasjon og kunnskapsutvikling i fremtiden:

1. Innovasjonsdistrikt som underformål

Det må etableres et eget underformål «innovasjonsdistrikt» i kommuneplanens arealdel. Herunder sikres riktig funksjonsmiks og at innovasjonsdistriktene kan oppnå kritisk masse. Innovasjonsdistriktene defineres slik at det legger til rette for effektiv og forutsigbar planlegging. Det innebærer blant annet gode møteplasser og forbindelser, samt bærekraftig by- og samfunnsutvikling.Det er også viktig at utdanningsinstitusjonene i områdene gis rom for å utvikles og synliggjøres sterkere i bybildet og dermed oppnå campusstrategiens målA3 og A4, samt at det legges til rette for bygging av flere studentboliger og korttidsutleieboliger som en sentral del av innovasjonsdistriktet.

2. Test- og demonstrasjonsarena

Punkt Oslo må sikres nødvendige bestemmelser og fleksibilitet for å kunne bli en levende test- og demonstrasjons arena. Viktige tiltak er at sensordata deles på tvers for forskning og innovasjon og at fysiske identitetsmarkører blir en del av reguleringen. Det etableres gratis internett i hele området og det legges til rette for deling av arealer mellom aktører iinnovasjonsdistriktet. Punkt Oslo bør også fungere som en sandkasse foruttesting av autonome kjøretøy. Det pågående initiativet om å etablere en digital tvilling av Hovinbyen utvides til å bli en integrert del av arbeidet med regulering, også i Punkt Oslo.

3. Muligheter i Oslos høyhusstrategi

Området rundt Sentrumsringen og Sentrum Nord defineres i forslaget til ny høyhusstrategi som aktuelt for bygging av høyhus. Det innebærer at det kan komme en stor utbygging i høyden i området. For å særlig tilfredsstille mål 3 i høyhusstrategien om at høyhusprosjekter må gi noe viktig og positiv tilbake til nærområdet for å kunne godkjennes defineres det at innenfor PunktOslos område skal det prioriteres inntil 20% av totalarealene i høyhusprosjekter til særlig nyttige formål for innovasjonsdistriktet. Det er:

1) Gründere: Gratis lokaler til start-ups

2) Innovasjonsdrevne bedrifter: Regionkontor for multinasjonale techselskaper

3) Myndigheter: Offentlige innovasjonsenheter på statlig, regionalt og kommunalt nivå

4) Akademia: Lab-areal som er tilgjengelig for andre aktører enn bare akademia

5) Investorer: Gratis lokaler til spesialister på risikokapital for start-ups og scale-ups

6) Studentboliger og kortidsutleieboliger for doktorgradsstipendiater med coworking.

4. Punkt Oslo blir fast høringspartner i reguleringssaker

Punkt Oslo ønsker å bidra positivt inn til helhetlig og god planlegging av sentrumsområdet. Det er viktig at de rette funksjonene reguleres inn og de rette grepene tas i området. Punkt Oslo ønsker derfor en formulering som sier at innovasjonsdistriktet skal være fasthøringsinstans og være en sentral aktør i alle medvirkningsaktiviteter innenfor området. Ordningen må utvikles i samarbeid med Oslo kommune.

5. Punkt Oslo blir fast høringspartner i kollektivtransportsaker

Det er viktig med gode forbindelser og offentlig kommunikasjon i sentrumsområdet. Satsingen på sykkel bør styrkes, barrierefremmende forbindelser unngås, og det bør prioriteres å knytte området tettere til øvrige deler av byen med ny T-banestasjon ved Bislett. Her vil Punkt Oslo bidra som en konstruktiv aktør i planleggingen. For å bidra til at kollektivtransporten i og gjennom Punkt Oslo skal bli vellykket og velfungerende ønsker Punkt Oslo å være fast høringspartner i alle saker innen kollektiv i området.

6. PBE lager stedsanalyse for området Punkt Oslo

Punkt Oslo ønsker at PBE utarbeider en stedsanalyse for området, på like linje med stedsanalysene som er laget for innovasjonsdistriktene Oslo Science City og Hovinbyen Sirkulære Oslo. Disse har vært nyttige som kunnskapsgrunnlag og utgangspunkt for videre mulighetsstudier. Det ønskes å iverksette dialog mellom Punkt Oslo og PBE for å bli enige om utforming.

Innspillene etterfølges av forslag til videre samarbeid mellom Punkt Oslo og Oslo kommune.

Vi er overbevist om at ved å iverksette nytenkende og bærekraftige løsninger vil vi kunne skape en mer livskraftig og attraktiv by for alle. Vi tror at ved å samarbeide med Oslo kommune og andre aktører i byen, kan vi skape en mer bærekraftig fremtid for alle som bor og arbeider i Oslo. Vi inviterer deg til å følge med på våre nettsider for mer informasjon om vårt innspill til kommuneplanens arealdel og andre aktiviteter på Punkt Oslo.

Last ned PDF
Arrow pointing down

Medlemmer